Alnes
Alnes

Nattfoto av Alnes fyr i Giske kommune

Alnes

Nattfoto av Alnes fyr i Giske kommune